ΑΡΧΙΚΗ
Κοινοποίηση του Εργαστηρίου για την πιστοποίηση δομικών υλικών και προϊόντων

a-1-j-s-iso.jpgΟλοκληρώθηκε η πιστοποίηση του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας ΑΠΘ κατά το πρότυπο ISO 9001:2000, η διαπίστευσή του κατά το πρότυπο ΕΝ 17025:2005για υπηρεσίες δοκιμών και μετρήσεων σε δομικά υλικά και προιόντα και η κοινοποίησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πιστοποίηση του Εργαστηρίου κατά ISO 9001:2000

Ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του ΑΠΘ κατά το πρότυπο ISO 9001:2000. Η τρέχουσα περίοδος ισχύος της πιστοποίησης του Εργαστηρίου άρχισε την 11η Μαίου 2008.  

Διαπίστευση του Εργαστηρίου κατά ΕΝ 17025:2005

Ολοκληρώθηκε η διαπίστευση του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του ΑΠΘ  κατά το πρότυπο ΕΝ 17025:2005. Η τρέχουσα περίοδος ισχύος της διαπίστευσης του Εργαστηρίου άρχισε την 14η Σεπτεμβρίου 2010.

Το Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας είναι «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ U ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΗΧΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΗΧΟΥ Rw ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (τοιχοποιίες, θύρες, παράθυρα, φεγγίτες, πλαίσια, κιβώτια ρολών και λοιπά σχετικά προϊόντα). 

Κοινοποίηση του Εργαστηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ολοκληρώθηκε η κοινοποίηση του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του ΑΠΘ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αριθμός Κοινοποιημένου Φορέα του Εργαστηρίου είναι 2326 (Notified Body nr. 2326). Η τρέχουσα περίοδος ισχύος της κοινοποίησης του Εργαστηρίου άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2011. Το Εργαστήριο αποτελεί πλέον Κοινοποιημένο Δημόσιο Φορέα Δοκιμών δομικών υλικών και προϊόντων.

Το Επίσημο Πεδίο Κοινοποίησης του Εργαστηρίου περιλαμβάνει τα παράθυρα, τις πόρτες, τις υαλώσεις και όλα τα συναφή δομικά προϊόντα που αναφέρονται στο Πεδίο Διαπίστευσής του και αφορά στην Πιστοποίησή τους σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/EEC για τα Δομικά Πρόϊόντα.

 
< Prev   Next >